Title Image

Osnovna definicija

Participativni proračun je mehanizem vključevanja prebivalcev v odločanje o porabi skupnostnih sredstev. V svojem bistvu je participativni proračun način, kako lahko člani skupnosti vplivajo na porabo javnih sredstev v svojem življenjskem okolju. Namen participativnega proračuna je vzpostaviti postopke, ki povezujejo prebivalce z odločevalci na način, da se prenese delež odločanja o porabi skupnih sredstev na skupnost samo.

V svetovnem kontekstu se participativni proračun kaže v mnogih oblikah, ki se bistveno razlikujejo druga od druge. Kot participativni proračun se priznavajo prakse, ki zadostujejo sledečim kriterijem (Diaz, Enriquesz, Julio 2019):

1. Mora biti proces, ki se nanaša na specifični del ali celoten znesek proračuna institucije in sicer na način, da lahko o njem prosto in neodvisno odločajo vsi prebivalci, ki sodelujejo v procesu. Ta točka se deli na dve podpodročji:
a ) Tip institucije
Ne glede na dejstvo, da veliko večino participativnih proračunov izvajajo organi lokalne samouprave je pomembno obravnavati tudi procese, ki jih izvajajo drugi nivoji oblasti kot so regije, države in zvezne države. Prav tako se lahko v ta koncept vključijo procesi, ki jih izvajajo zasebne, tako članske kot pridobitne organizacije.
b) Sodelujoči
Obstajajo različni modeli. Najbolj običajen je univerzalen, v katerem lahko sodelujejo vsi prebivalci nekega območja ali vsi člani neke organizacije. Pomembno pa je upoštevati tudi procese, namenjene družbenim skupinam, kot so mladi, ženske, migranti, itd. ali pa zelo ciljne skupine kot so funkcionarji v organizaciji ali partnerji v društvih ali kaj tretjega. Prav tako lahko vključujejo reprezentativne deležnike ali velike skupnosti (po loterijskem sistemu).

2. Praksa mora biti organizirana v dveh zaporednih ciklih; s fokusom na odločevalsko fazo v kateri lahko sodelujoči predlagajo in nato tudi odločijo o izvedbi glede na časovno obdobje na katerega se proces nanaša.

3. Praksa mora biti trajna, kar pomeni, da mora biti implementirana periodično v določenih časovnih obdobjih.

V kontekstu Slovenije je participativni proračun za občine določen tudi z zakonskim določilom v Zakonu o lokalni samoupravi, za sedaj pa ga izvajajo izključno organi lokalne samouprave. V tem kontekstu je smiselno definicijo participativnega proračuna nekoliko modificirati,tako da se kot participativni proračun razumejo prakse, ki zadoščajo tako Zakonu o lokalni samoupravi kot tudi mednarodni vsebinski definiciji.

Participativni proračun je proces, ki vsebuje:
– vnaprej določen delež javnih sredstev, namenjen projektom, ki jih predlagajo in se do njih neposredno opredelijo prebivalke;
– do potankosti definiran postopek, v katerem ni diskrecije političnih predstavnic oziroma krajevnih skupnosti (razen filtriranja predlogov glede na njihovo izvedljivost, pristojnosti občine in zakonitost), končna odločitev pa je na strani občanov in občank;
– organizacija posvetovanja oz. razprave občank;
– javna objava vseh korakov v postopku;
– ponovljivost postopka (ne gre le za enkraten dogodek, ampak za redno obliko soodločanja);
– vnaprej določeno in javno objavljeno časovno obdobje, v katerem bodo projekti izvedeni.