Moja šola, moj glas!

Mladi se le malo zanimajo za politiko in sodelovanje v političnem procesu, manjka jim političnega znanja, demokratičnim postopkom in političnim akterjem v družbi ne zaupajo ter menijo, da njihov angažma ne bo imel nobenega vpliva. Mladi imajo prav tako občutek nemoči, saj menijo da politikov ne zanimajo njihove želje in pogledi in sklepajo, da v političnem sistemu nimajo vpliva in se od njega ogradijo. A to še ne pomeni, da jih politično udejstvovanje ne zanima, saj so mladi zelo pripravljeni delovati znotraj organizacija civilne družbe. Sklepati gre, da je velik faktor neudejstvovanja mladih v političnem procesu pravzaprav pomanjkanje političnega prostora in specifičnih mehanizmov, ki bi jim mladi zaupali in v njih videli tudi priložnost, da svoje interese udejanijo.

Z namenom reševanja zgoraj omenjenga problema, bomo v DOPD s projektom Moja šola, moj glas! spodbujali aktivno državljanstvo med mladimi, in sicer preko razvoja modela participativnega proračuna za osnovne in srednje šole. Glavni namen projekta bo odprtje političnega prostora znotraj šolskega sistema, v katerem se bodo mladi lahko izobraževali o participativni demokraciji in se v njej prvič tudi aktivno preizkusili. Model bo temeljil na enakopravnem vključevanju vseh mladih v procese soodločanja, pri čemer bomo dijake in učence skozi delavnice kritične pismenosti seznanili z razliko med predstavniško in participativno demokracijo, jih seznanili s koncepti politične participacije in aktivnega državljanstva ter jih spodbudili k razmišljanju o razmerjih moči v družbi.

Osrednje aktivnosti projekta bodo tako priprava terena za pripravo modela šolskega participativnega proračuna, ki ga bo lahko uporabila katerakoli šola; izvedba izobraževanj za dijake in učitelje o neposredni demokraciji in participativnem proračunu, prilagoditev IKT orodja za izvedbo samega procesa ter pilotna izvedba celotnega procesa participativnega proračuna na III. Gimnaziji Maribor. Poleg tega bo projekt prav tako spodbujal in podpiral ravnatelje in šole pri uvedbi participativnega proračuna v slovenske šole.

Projekt bo učinkovit, saj v slovenski šolski prostor prvič prinaša mehanizem participativnega proračuna, ki se je v tujini že izkazal pri spodbujanju aktivnega državljanstva, krepitvi demokracije, povečanju transparentnosti in boljšem upravljanju.

Projekt traja od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2023 in je sofinanciran s strani programa ACF v Sloveniji v višini 19.883,72 €.

V projektu kot partnerji sodelujejo Citizens Foundation in Pekarna Magdalenske Mreže.