Title Image

Delati skupaj!

Organizacija za participatorno družbo je del konzorcijskega partnerstva Delati skupaj –  za solidarno družbo. Osrednja os prizadevanj konzorcija je zagovorništvo na področju različnih sodelovalnih in participativnih družbeno-ekonomskih praks zaradi skupnih problemov v ozadju, kot so individualizacija, atomizacija in nepovezanost ter ekonomska nemoč posameznic, pomanjkanje znanja, veščin in informacij. V partnerstvu s skupnim projektom naslavljamo presečišče oziroma preplet večih problemov, ki so vsi družbeno-ekonomske narave ter zahtevajo družbeno-ekonomske-politične rešitve.

Konzorcijski partnerji:
Center alternativne in avtonomne produkcije, prijavitelj
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
Organizacija za participatorno družbo
Pekarna Magdalenske mreže

Glavne projektne aktivnosti:
– izvedba raziskav in analiz na področju participatornih in sodelovalnih družbeno-ekonomskih praks,
– izdelava izhodišč in priporočil za vplivanje na strateške dokumente in zakonodajo ter za izvajanje drugih aktivnosti zagovorništva s področja participatornih in sodelovalnih družbeno-ekonomskih praks,
– priprava in sistematična izvedba kampanj zagovorništva (predlaganje izhodišč in priporočil relevantni odločevalcem),
– prevodi dokumentov v tuje jezike in iz tujih jezikov, lekture dokumentov, uredniško urejanje končnih dokumentov,
– izdelava raziskav in analiz stanja na področju formalnega in neformalnega izobraževanja glede vključevanja vsebin sodelovalnih in participatornih družbeno-ekonomskih praks,
– izdelava priporočil za povečanje vključevanja področja razvoja participatornih in sodelovalnih družbeno-ekonomskih praks v učne programe in v strateške dokumente s področja izobraževanja,
– priprava in sistematična izvedba kampanj vplivanja na učne programe in načrte (predlaganje priporočil relevantnim ciljnim organizacijam (fakultetam, srednjim šolam, strokovnim institucijam s področja izobraževanja),
– priprava didaktičnih materialov, pripomočkov, gradiv, video posnetkov za učne namene, publikacij, programov delavnic.

Zastavljeni kazalniki projekta so:
1. Izvedene raziskave in analize in pripravljena izhodišča za strateške dokumente – DOSTOPNE NA POVEZAVI
2. Izvedene raziskave in analize in pripravljena priporočila za učne programe in strateške dokumente s področja izobraževanja – DOSTOPNA NA POVEZAVI

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.